Начало
Евро програма

СЪОБЩЕНИЕ


На 20.06.2016 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0641-C01 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Аниел-86“ ЕООД.

Целта на проекта е директно свързана с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП, посредством: 1) Повишаване на производствения капацитет на Аниел-86 ЕООД и 2) Засилване на експортния потенциал на Аниел-86 ЕООД.

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца.

Общата стойност на проекта е 335 000.00 лева

от които 201 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ и 134 000.00 лева собствено съфинансиране.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на проект ДБФП BG16RFOP002-2.001-0641-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Аниел-86“ ЕООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Днес 19.09.2016 г. публикуваме настоящата публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр.; Тунк машина с охладителен тунел - 1 бр.; Миксер - 1 бр. в три обособени позиции:

Об.п. 1 - Закупуване на Шприц машина за бисквити и сладки - 1 бр.

Об.п. 2 - Закупуване на Тунк машина с охладителен тунел - 1 бр.

Об.п. 3 - Закупуване на Миксер - 1 бр.

Документи по настоящата публична покана можете да намерите, както следва:

1. На интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: http://www.eufunds.bg, както и интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК.

2. На интернет страницата на на „Аниел-86“ ЕООД“ - http://anielsweets.com/;

3. може да получите при запитване по e-mail на кандидатите.

Документацията може да бъде получена на място на следния адрес: с.Козаревец, общ.Лясковец, обл. Велико Търново, ул."Васил Левски" No: 28.

Файлове за сваляне на документацията:
Публична покана
Изисквания към офертите
Оферта за участие в процедура „Избор с публична покана“
Примерна методика за оценка на офертите
Образец на декларация на кандидата
Договор за доставка